Pisemne zapytanie E-011741/11 Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) do Komisji. Przestrzeganie europejskich norm jakości powietrza