Държавна помощ — Нидерландия (Членове 107—109 от Договора за функционирането на Европейския съюз) — Държавна помощ MC 10/09 — Обратно изкупуване на хибриди инструменти ГХИ1 от ING Текст от значение за ЕИП