Vec C-707/18: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 19. decembra 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Timiș – Rumunsko) – Amărăști Land Investment SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Dane – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Smernica 2006/112/ES – Zdaniteľné plnenia – Odpočet dane zaplatenej na vstupe – Nadobudnutie nehnuteľnosti, ktorá nie je zapísaná vo vnútroštátnom katastri nehnuteľností – Výdavky spojené s prvým zápisom do tohto katastra, ktoré znáša nadobúdateľ – Použitie špecializovaných spoločností tretích osôb – Podieľanie sa na poskytovaní služieb alebo vynakladaní investičných výdavkov na podnikateľské účely)