Pisemne zapytanie E-1336/07 skierowane przez: Ernę Hennicot-Schoepges (PPE-DE) do Komisji. szumów usznych (tinnitus): stanu badań i leczenia pacjentów