Pisemne zapytanie E-0528/07 skierowane przez: Ildę Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji. dyskryminacji względem kobiet w zakresie wysokości wynagrodzeń