Pisemne zapytanie E-8918/10 Glenis Willmott (S&D) do Komisji. Wsparcie UE na rzecz modernizacji organizacji pracy