Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1012/2012 της Επιτροπής της 5ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/2008 όσον αφορά τον κατάλογο ειδών-φορέων, τις υγειονομικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις πιστοποίησης σχετικά με το επιζωοτικό ελκογόνο σύνδρομο και όσον αφορά την εγγραφή της Ταϊλάνδης στον κατάλογο τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές ψαριών και αλιευτικών προϊόντων στην Ένωση (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)