Pisemne zapytanie E-7449/10 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji. Wsparcie na rzecz innowacji przeznaczone dla MŚP