Sprawa F-82/08: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 14 kwietnia 2011 r. — Clarke i in. przeciwko OHIM (Służba publiczna — Personel tymczasowy — Artykuł 8 WZIP — Klauzula rozwiązująca umowę w przypadku, gdy pracownik nie zostanie wpisany na listę rezerwy konkursu — Konkursy otwarte OHIM/AD/02/07 i OHIM/AST/02/07 — Akt niekorzystny — Zasada wykonywania umów w dobrej wierze — Obowiązek staranności — Zasada dobrej administracji — Wymogi językowe — Brak kompetencji EPSO — Dyrektywa 1997/70/WE — Praca na czas określony)