Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 682/2012 z dnia 24 lipca 2012 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Vadehavslam (ChOG)]