Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 12 lutego 2008 r.#Willy Kempter KG przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Jonas.#Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Finanzgericht Hamburg - Niemcy.#Wywóz bydła - Refundacje wywozowe - Ostateczna decyzja administracyjna - Wykładnia wyroku Trybunału - Skuteczność wyroku wydanego w trybie prejudycjalnym po dacie decyzji - Ponowne rozpatrzenie i wzruszenie - Ograniczenia czasowe - Zasada pewności prawa - Zasada współpracy - Artykuł 10 WE.#Sprawa C-2/06. Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 12 lutego 2008 r.