Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4694 — RCI Banque/RFS) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej Tekst mający znaczenie dla EOG