Pisemne zapytanie P-5179/07 skierowane przez: Kathalijne Marię Buitenweg (Verts/ALE) do Komisji. przekraczania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dozwolonych w WE i stosowania zabronionych środków ochrony roślin