Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4733 — Apax Partners Worldwide/Electro-Stock Grup) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej Tekst mający znaczenie dla EOG