2009/111/WE: Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie publikacji odniesienia do normy EN 3-8:2006 Gaśnice przenośne – Część 8: Wymagania dodatkowe do EN 3-7 dotyczące konstrukcji, odporności na ciśnienie i badania mechaniczne gaśnic o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu roboczym równym 30 bar lub niższym zgodnie z dyrektywą 97/23/WE dotyczącą urządzeń ciśnieniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 739) (Tekst mający znaczenie dla EOG)