Pisemne zapytanie P-0058/08 skierowane przez: Seppa Kusstatschera (Verts/ALE) do Komisji. pogłębienia kryzysu humanitarnego w Somalii