Wyrok Sądu pierwszej instancji (trzecia izba) z dnia 20 września 2007 r.#Fachvereinigung Mineralfaserindustrie eV Deutsche Gruppe der Eurima - European Insulation Manufacturers Association przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.#Pomoc państwa - Środki mające na celu zachęcenie do korzystania z materiałów izolacyjnych wyprodukowanych z odnawialnych surowców - Decyzja uznająca pomoc za zgodną ze wspólnym rynkiem - Wstępne postępowanie wyjaśniające - Skarga o stwierdzenie nieważności - Dopuszczalność - Pojęcie zainteresowanej strony w rozumieniu art. 88 ust. 2 WE - Obowiązek wszczęcia postępowania kontradyktoryjnego przez Komisję.#Sprawa T-375/03. Wyrok Sądu pierwszej instancji (trzecia izba) z dnia 20 września 2007 r.