Pisemne zapytanie E-6589/09 skierował: Paul Rübig (PPE) do Komisji. Rozporządzenie REACH