Sprawa C-102/07: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 10 kwietnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy) — adidas AG, adidas Benelux BV przeciwko Marca Mode CV, C&A Nederland, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV, Vendex KBB Nederland BV (Znaki towarowe — Artykuł 5 ust. 1 lit. b), art. 2 i art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104/EWG — Konieczność pozostawienia do swobodnego używania — Graficzne znaki towarowe z trzema paskami — Motyw dwóch pasków używany przez konkurentów w charakterze ozdoby — Zarzut naruszenia praw do znaku towarowego i jego osłabienia)