Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1367/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Figue de Solliès (CHNP)]