Sprawa T-393/10 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 13 kwietnia 2011 r. — Westfälische Drahtindustrie i in. przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Konkurencja — Decyzja Komisji nakładająca grzywnę — Gwarancja bankowa — Wniosek o zawieszenie wykonania)