Sprawa T-35/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 kwietnia 2008 r. — Leche Celta przeciwko OHIM — Celia (Celia) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego Celia — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy CELTA — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)