Stanowisko przyjęte przez Radę (UE) nr 6/2010 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowej żywności, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1331/2008 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 258/97 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 Przyjęte przez Radę w dniu 15 marca 2010 r. (Tekst mający znaczenie dla EOG)