Pisemne zapytanie E-4177/10 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) do Komisji. Przymusowe wyznaczenie obszarów specjalnej ochrony ptactwa na terenach prywatnych, kanał Segarra-Garrigues – prawa i obowiązki obywateli europejskich