Sprostowanie do decyzji Komisji 2011/122/EU z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa przywożonych z Saint-Pierre i Miquelon ( Dz.U. L 49 z 24.2.2011 )