Komunikat Komisji dla Parlamentu europejskiego zgodnie z art. 251 ust. 2 akapit drugi Traktatu WE dotyczący wspólnego stanowiska Rady w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu europejskiego i Rady, zmieniającej dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu niektórych przyrządów pomiarowych zawierających rtęć