Pomoc państwa — Wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007–2013 — Zatwierdzenie przez państwa członkowskie wniosku dotyczącego właściwych środków przedstawionego przez Komisję na mocy art. 88 ust. 1 Traktatu WE (W zastosowaniu art. 26 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE )