2009/184/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2009 , για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη T45 (ACS-BNØØ8-2) και τα οποία προέρχονται από την εμπορία της ελαιοκράμβης αυτής σε τρίτες χώρες έως το 2005 δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 1541] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)