2009/184/ЕО: Решение на Комисията от 10 март 2009 година за разрешаване пускането на пазара на продукти, съдържащи или произведени от генетично модифицирана маслодайна рапица Т45 (ACS-BNØØ8-2) в резултат на търговското разпространение на тази рапица в трети страни до 2005 г. съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2009) 1541) (Текст от значение за ЕИП)