Wspólne stanowisko (WE) nr 1/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zakazu wywozu i bezpiecznego składowania rtęci metalicznej Tekst mający znaczenie dla EOG