Υπόθεση C-243/20: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Ελλάδα) την 5η Ιουνίου 2020 — DP, SG κατά Τράπεζας Πειραιώς AE