Pisemne zapytanie E-5891/09 skierował: Peter Jahr (PPE) do Komisji. Rozporządzenie wspólnotowe w sprawie chemikaliów REACH