Pisemne zapytanie E-5925/10 Helmut Scholz (GUE/NGL) do Komisji. Woda w kąpieliskach