TITJUR Opinia rzecznika generalnego Kokott przedstawione w dniu 11 stycznia 2007 r. # Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii. # Uchybienie zobowiązaniom państwa - Dyrektywa 92/4/EWG - Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory - Przepisy transponujące. # Sprawa C-508/04. Komisja przeciwko Austrii