Sprawozdanie Komisji dla Rady I i parlamentu Europejskiego - Sprawozdanie z działalności EURES w latach 2004-2005 przedstawione przez Komisję zgodnie art. 19 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 1612/68 - „Wkład EURES w tworzenie jednolitego europejskiego rynku pracy”