Pisemne zapytanie P-7889/10 Alfredo Antoniozzi (PPE) do Komisji. Zmiana dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii do swobodnego przemieszczania się