Pisemne zapytanie E-4093/07 skierowane przez: Alyna Smitha (Verts/ALE) do Komisji. handlu narządami