Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1093/2011 z dnia 28 października 2011 r. w sprawie stosowania odstępstw od reguł pochodzenia ustanowionych w Protokole w sprawie definicji produktów pochodzących do umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Koreą