Pomoc państwa — Rumunia — Pomoc państwa C 41/07 (ex NN 49/07) — Prywatyzacja przedsiębiorstwa Tractorul — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)