Część 0 regulaminu pracowniczego EBC zawierająca zasady etyki zawodowej (Niniejsze brzmienie uchyla i zastępuje brzmienie opublikowane w  Dzienniku Urzędowym C 104 z 23.4.2010, s. 3 )