Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013 , με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασής του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2011