1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2005, sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (C6-0469/2006 - 2006/2075(DEC))