Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1095/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albuminy jaj ( Dz.U. L 325 z 23.11.2012 )