TITJUR Postanowienie Sądu pierwszej instancji (pierwsza izba) z dnia 8 października 2008 r. # Éric Gippini Fournier przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. # Skarga o stwierdzenie nieważności - Skarga o odszkodowanie - Sprawy pracownicze - Awans - Niedopuszczalność. # Sprawa T-23/05. Gippini Fournier przeciwko Komisji