Pisemne zapytanie E-000252/11 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) do Komisji. Zbiorowe zarządzanie prawami własności intelektualnej