Sag F-75/07: Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 27. september 2011 — Brown og Volpato mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — forfremmelse — forfremmelsesåret 2006 — ny karrierestruktur — forlængelse af karrieren ved indsættelsen af nye lønklasser, der ikke har noget modstykke i den tidligere gældende vedtægt — anvendelse af vedtægtens artikel 45, af bilag XIII til vedtægten og af de almindelige gennemførelsesbestemmelser, der fandt anvendelse fra 2005 — ligebehandlingsprincippet — tilbagevirkende gyldighed af afgørelserne om forfremmelse til en dato før den 1. maj 2004 — overgangsforanstaltninger — søgsmål, hvori der åbenbart skal ske frifindelse)