Изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020