Dohoda mezi ES a Arménií: letecké služby * Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2009 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Arménskou republikou o některých aspektech leteckých služeb (KOM(2007)0729 – C6-0519/2008 – 2007/0251(CNS))