Urządzenia rejestrujące stosowane w transporcie drogowym ***I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 561/2006 (COM(2011)0451 – C7-0205/2011 – 2011/0196(COD))