Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 244/2016, της 2ας Δεκεμβρίου 2016, για την τροποποίηση του παραρτήματος XΙΙΙ (Μεταφορές) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2018/1804]